Pronar

Botues
Malesia Reisen GmbH
Bahnhofstrasse 37
8057 Spreitenbach
Tel.: +41 56 417 90 90
Fax: +41 56 417 90 99
Web: www.malesiareisen.com
E-Mail: info@malesiareisen.com
Koncepti dhe zhvillimi
XIAG AG
Zürich Internet Solutions
Rothstr. 54
8057 Zürich
Web: www.xiag.ch
E-Mail: info@xiag.ch
Webmaster
Bajram Arifaj
E-Mail: b.arifaj@malesiareisen.com


Përmbajtja
www.malesiareisen.com: E tërë përmbajtja e faqes së internetit është përpunuar dhe kontrolluar kujdesshëm. Megjithëkëtë, ne nuk garantojmë për saktësinë, plotshmërinë dhe aktualitetin e të dhënave. Përjashtohen kërkesat e përgjegjësisë ndaj botuesit dhe autorit, duke përjashtuar rastet vetëm kur dëshmohet fajësia e qëllimshme ose pakujdesia e vrazhdët.

Linkët: Malësia Reisen distancohet prerazi nga përmbajtjet e faqeve të linkuara, të cilat nuk shtrihen në domenin e saj të përgjegjësisë dhe siguron që, në momentin lidhjes së linkut, faqet kanë qenë të lira nga përmbajtjet ilegale.

E drejta e autorit: Të gjitha tekstet, grafiket dhe fotografitë e përdorura janë të mbrojtura me drejtën e autorit. Është i ndalur shumëzimi ose përhapja e tyre pa lejen e qartë të mbajtësit të së drejtës së autorit.