Malësia Reisen GmbH - Kushtet e Përgjithshme të Transportit (KPT)

Rezervimet
Rezervimi i biletave duhet të lëshohet në emrin e pasagjerit që transportohet. Nëse nuk është bërë kjo gjë, anulohet detyrimi i transportimit. Në një rast të tillë, përjashtohet kthimi i çmimit të biletës.

Nëse nuk shfrytëzohet fluturimi shkues ose kthyes, përjashtohet kthimi i çmimit të biletës për pjesën e fluturimit që nuk është shfrytëzuar.
Në rast mosparaqitjeje për fluturim (No Show), duhet të paguhet çmimi i plotë i fluturimit.

Lirime për fëmijë dhe të rinj
Fëmijët deri në moshën 2-vjeçare (pa të drejtë ulëseje) dhe të rinjtë deri në moshën 12-vjeçare paguajnë çmim më të lirë. Vendimtare për këtë është mosha e fëmijës në momentin e fillimit të udhëtimit. Malësia Reisen GmbH ka të drejtë që, para fillimit të udhëtimit, të kontrollojë moshën e fëmijës dhe ta ngritë tarifën përkatëse.

Ndryshimi i rezervimeve /Anulimet
Në rast anulimi të fluturimit të rezervuar duhet paguar kompenzimi vijues për anulim:

  • 14 ditë para fluturimit 15% të çmimit të biletës
  • 7 ditë para fluturimit 30% të çmimit të biletës
  • 2 ditë para fluturimit 60% të çmimit të biletës
  • Më pak se 24 orë para fluturimit 100% të çmimit të biletës


Anulimet me shpenzime janë të mundura vetëm në rast ndryshimi rezervimi ose me tarifa speciale të rezervimit.
Pas realizimit të fluturimit (nisjes) nuk pranohen ndryshimet e Emrit per fluturim ne kthim.

Para fluturimit
Pasagjerët duhet të jenë së paku 2 orë para fluturimit në sportelin e Malësia Reisen GmbH, për të vulosur biletën e tyre. Gatitja (Check-In) përfundon 40 minuta para fluturimit. Në rast mosparaqitjeje me kohë, Malësia Reisen GmbH nuk merr përsipër përgjegjësi. Ju lutemi t’i përcillni me vëmendje udhëzimet e aeroportit përkatës.

Me rastin e „check-in“ mbajeni gati E-Biletën / biletën e fluturimit ose numrin e rezervimit tuaj.

Transporti mund të pasojë vetëm nëse parashtrohen dokumentet e plota dhe të vlefshme të udhëtimit (pasaporta/letërnjoftimi/numri i rezervimit/eventualisht viza).

Pasagjeri është vetë përgjegjës për përmbajtje dhe respektim të rregullave përkatëse të hyrjes në vend, të pasaportës dhe të vizës. Malësia Reisen GmbH ka të drejtë që t’ia vërë në llogari pasagjerit të gjitha shpenzimet dhe pasojat që shkaktohen si pasojë e mosrespektimit të këtyre rregullave.


Bagazhi

  • Bagazhi i dorëzuar: pesha maksimale 20 kg
  • Bagazhi i dorës: pesha maksimale 5 kg
  • Mbipesha e bagazhit: 1kg = CHF 12.-


Konfirmimi i kthimit
Secili klient i Malësia Reisen GmbH është i obliguar që të vërtetojë kthimin e vet të planifikuar përmes telefonit tek Malësia Reisen GmbH, deri 48 orë përpara orarit të fluturimit. Konfirmimet e kthimit mund të bëhen në numrin e telefonit që gjendet në biletë. Nëse nuk bëhet konfirmimi i kthimit, atëherë, në rast moskryerjeje të kthimit, shuhet e drejta e transporit.


Rregullat tjera
Për dëmet në pasagjerë, bagazh udhëtimi dhe mallra, prej datës 28.06.2004 vlen Marrëveshja e Montrealit, e cila rregullon përgjegjësinë zhdëmtuese.

Parimisht, fëmijët nën mbi moshën 5-vjeçare transportohen vetëm të shoqëruar nga një person i rritur mbikëqyrës ose me shërbim shoqërues të kompanisë së fluturimit.

Prej javës së 38-të të shtatzënisë bën të fluturohet vetëm me vërtetim aftësie për të fluturuar, të lëshuar nga mjeku.
Nuk garantohet arritja e fluturimeve lidhëse eventuale.

Në rast mosrealizimi të fluturimit (si për shembull problemet teknike, Take off të urdhëruar nga autoritet – përkatësisht moslejimi i aterrimit në vend, lufta ose përleshjet e ngashme me luftën, katastrofat natyrore etj.). Malësia Reisen GmbH është e liruar plotësisht nga detyrimi i transportit. Në këso rastesh, Malësia Reisen GmbH do të përpiqet të sigurojë fluturim zëvendësues.

Oferta dhe lidhja e kontratës
Ofertat në sistemin tonë online të rezervimit paraqesin kërkesë joobligative për klientin. Duke u lajmëruar përmes formularit tonë online të rezervimit, klienti ofron në formë të obligueshme lidhjen e kontratës për transport sipas kushteve të vlefshme të transportimit të Malësia Reisen GmbH. Përmes pranimit nga Malësia Reisen GmbH vjen deri te realizimi i kontratës së transportimit. Malësia Reisen GmbH e kumton pranimin me anë të dërgimit të një vërtetimi rezervimi përmes e-mailit. Kumtimi i pranimit të kontratës mund të pasojë edhe joformalisht, p.sh. përmes verprimit vendimtar (p.sh. ngarkimi i kartelës kreditore).

Mbrojtja e të dhënave
Malësia Reisen GmbH garanton sjellje të besueshme me të dhënat e marra nga klienti.

Rrafshi i aplikimit
Të gjitha shërbimet e „MALESIA REISEN GMBH“ (më tej Malësia Reisen GmbH) kryhen përjashtimisht vetëm në bazë të Kushteve të Përgjithshme të Punës që pasojnë. Përjashtimet nga këto Kushte të Përgjithshme të Punës janë të vlefshme, vetëm nëse bëhet marrëveshje me shkrim dhe ne e vërtetojmë me shkrim këtë gjë.

Pajtim me këto Kushte të Përgjithshme të Punës (KPP)
Shfrytëzimi i faqes së internetit www.malesiareisen.com dhe i shërbimeve të parashtruara këtu nga Malësia Reisen GmbH, u nënshtrohen këtyre Kushteve të Përgjithshme të Transportit. Duke e shfrytëzuar faqen tonë të internetit, ju pajtoheni pa rezervë me këto kushte.

E drejta e aplikueshme
Kontrata i nënshtrohet vetëm ligjit zviceran. Vendi i Gjykatës është Baden (AG), Zvicër.

Vërejtjet duhet të bëhen me shkrim menjëherë pas përfundimit të fluturimit:

MALESIA REISEN GmbH
Bahnhofstrasse 37
8957 Spreitenbach - Schweiz

Versioni gjermanisht i këtyre Kushteve të Përgjithshme është në rend të parë në krahasim me përkthimin.

Gjendja
Këto kushte janë të datës 26.10.2009.

Cookie policy
MALESIA REISEN uses what are known as browser cookies (hereinafter referred to as "Cookies") in order to simplify the use of this Website and other websites and applications operated by MALESIA REISEN (hereinafter referred to as the "Website") and to obtain information that can help us to improve the information and services made available via the Website. This Cookie Policy provides you with information on the use of Cookies on the Website.

How cookies work
Cookies are small text files that a User's browser stores in a directory designed for this purpose on his/her computer. Cookies mean, for example, that text entries you have made in form fields on the Website are saved so that you do not have to enter the same information again the next time you visit the Website or when you want to use a different function on the Website.

Cookie settings
You can decide for yourself whether our Website's web server is allowed to save Cookies on your computer or not. You can opt to change your browser settings so that they do not allow Cookies to be accepted or saved at any time. Alternatively, you can opt to be shown a warning message every time before you accept Cookies or you can set your browser up in such a way that it only accepts Cookies from certain websites. You can also delete Cookies that have already been saved at any time.

We would like to emphasise that if you decline Cookies on the Website, some functions on the Website may be limited or unavailable. As a result, to make it easier to use the Website, we recommend that your browser settings accept Cookies on the Website.

Web analysis services
We use web analysis services to analyse the use of the Website in general and to gain insights into how to improve our offering. The web analysis services use Cookies to collect data. The information generated in this process (e.g. IP address and browser type) can be transmitted, after being rendered anonymous, to a server of the web analysis service in Germany or abroad to be saved and processed there. You can use corresponding browser settings, or set up an opt-out cookie of the web analysis service in question to prevent the service from placing Cookies on your computer and collecting data.

Online marketing networks
MALESIA REISEN uses internationally active online marketing networks such as DoubleClick to operate its online marketing measures (e.g. banners or affiliate programmes). These networks use Cookies to be able to focus marketing measures on the identifiable needs of customers. You can set opt-out Cookies to prevent these online marketing networks from placing Cookies on your computer and collecting data.

Cookie policy
MALESIA REISEN utilise ce que l’on appelle des cookies de navigateur (désignés ci-après "cookies") afin de simplifier l’utilisation de ce site Internet et d’autres sites et applications exploités par MALESIA REISEN (désignés ci-après "site Internet") et de recevoir des indications pour l’amélioration des informations et services accessibles par le site Internet. Dans cette Cookie Policy, nous vous informons sur l’utilisation de cookies sur le site Internet.